2o Εισαγωγικό Σεμινάριο

Επιμόρφωση του κοινού

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή Χαρα­κτηρανάλυσης και Ψυχιατρικής Οργονοθεραπείας με χαρά ανα­κοινώνει το Δεύτερο Εισαγωγικό Σεμινάριο Οργονομίας, το οποίο διευθύνεται από τους ψυχία­τρους και οργονοθεραπευτές Ρίτσαρντ Σουόρτσμαν (ΗΠΑ) και Νάσο Τεόπουλο (Ελλάδα).

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα Αγγλικά και στα Ελληνικά. Το αγγλικό πρόγραμμα θα διεξαγά­γει ο ψυχίατρος Ρίτσαρντ Σουόρ­τσμαν, από την Πενσυλβανία των ΗΠΑ, μέσω Skype και το ελλη­νικό πρόγραμμα θα διεξαγάγει προσωπικά ο ψυχίατρος Νάσος Τεόπουλος, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Συνολικά θα γί­νουν 12 μαθήματα, ένα κάθε δύο μήνες, ημέρα Κυριακή, σε χρονικό διάστημα δύο ετών. Τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε οι σπουδαστές να συμμετέχουν ενεργά.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει στόχο να βοηθήσει στην κατανό­ηση σημαντικών πλευρών του έργου του ψυχίατρου και φυσι­κού επιστήμονα Βίλχελμ Ράιχ. Εί­ναι ανοικτό για όλους όσους επι­θυμούν να μελετήσουν το έργο του. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα επι­θυμητή η συμμετοχή ψυχιάτρων, ψυχολόγων, γιατρών, κοινωνι­κών λειτουργών, νοσηλευτών, μαιών, γενικά επαγγελματιών υγείας και εκπαιδευτικών, οι οποίοι, λόγω επαγγέλματος, είναι σε θέση να εφαρμόσουν στην πράξη τις θεωρίες της οργονομίας προκειμένου να ωφεληθεί άμεσα το ευρύτερο κοινό.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι παράγοντες που καθορίζουν τη διαμόρφωση του χαρακτήρα κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Θα συζητηθούν και διερευνηθούν οι τρόποι υγιούς ανατροφής νηπίων και παιδιών που εξασφαλίζουν τη φυσική τους ανάπτυξη ώστε να διαθέτουν κατά την ενήλικη ζωή τους την απαραίτητη αυτοπε­ποίθηση για να απολαύσουν μια ικανοποιητική ζωή.

Στη σειρά των μαθημάτων περι­γράφεται και η μέθοδος θεραπεί­ας του Ράιχ, με την οποία μπορεί να αποκατασταθεί η φυσική, υγι­ής λειτουργικότητα του ατόμου, να απαλλαγεί από το άγχος, την κατάθλιψη και από πλήθος άλ­λων συγκινησιακών διαταραχών.

Πρόθεση του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει εμπεριστατωμένα μεγάλο μέρος του έργου του Ράιχ, με τρόπο που να επιτρέπει την κατανόηση και την εφαρμογή των ανακαλύψεών του. Πιστεύουμε ότι η επιτυχία του Πρώτου Εισαγω­γικού Σεμιναρίου (από το 2013 ως το 2015), και οι αιτήσεις που έχου­με για την επανάληψή του και τη διεύρυνση του θεμάτων του, απο­δεικνύουν ότι υπάρχει διαρκές ενδιαφέρον για την επιστήμη της οργονομίας. Ελπίζουμε να συγκε­ντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός συμμετοχών, ώστε να συνεχιστεί η σπουδαία αυτή εργασία.

Τα θέματα που περιλαμβάνονται είναι τα ακόλουθα:

 1. Επισκόπηση της εξέλιξης των ανακαλύψεων του Βίλχελμ Ράιχ και εισαγωγή στην επι­στήμη της οργονομίας.
 2. Η ανάπτυξη της θωράκισης και ο ρόλος της στην ψυχική υγεία.
 3. Τα στάδια ανάπτυξης του αν­θρώπου και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση του χαρα­κτήρα. Εισαγωγή στους διά­φορους τύπους χαρακτήρων.
 4. Ο γενετήσιος χαρακτήρας.
 5. Ο οπτικός χαρακτήρας.
 6. Ο στοματικός χαρακτήρας.
 7. Ο πρωκτικός χαρακτήρας.
 8. Ο φαλλικός χαρακτήρας.
 9. Οι κοινωνικοπολιτικοί χαρα­κτήρες.
 10. Οι αρχές της ψυχιατρικής οργο­νοθεραπείας και η αντιμετώπι­ση των ψυχικών διαταραχών.
 11. Σωματικές βιοπάθειες και η σχέση τους με τη θωράκιση.
 12. Η πρόληψη των ψυχικών ασθενειών και ο ρόλος της οργονοθεραπείας στην αντι­μετώπισή τους.

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή δέχεται αιτήσεις για το Δεύτερο Εισαγωγικό Σεμινάριο Οργο­νομίας. Θα ανακοινώσει την ημερομηνία έναρξης όταν συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων. Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής παρα­καλώ στείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: seminar@wilhelmreich.gr