Πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή Χαρα­κτηρανάλυσης και Ψυχιατρικής Οργονοθεραπείας με χαρά ανα­κοινώνει την έναρξη εκπαιδευ­τικού προγράμματος που απευ­θύνεται σε επαγγελματίες της ψυχικής υγείας. Οι διπλωματού­χοι ψυχολόγοι θα εκπαιδευτούν στην τεχνική της χαρακτηρανά­λυσης. Οι διπλωματούχοι ψυχί­ατροι και οι γιατροί που έχουν ήδη συμπληρώσει τουλάχιστον έναν χρόνο εκπαίδευσης σε ψυ­χιατρική κλινική θα εκπαιδευ­τούν στην τεχνική της χαρακτη­ρανάλυσης και στην ψυχιατρική οργονοθεραπεία. Όλοι οι συμ­μετέχοντες πρέπει να διαθέτουν κρατικό δίπλωμα από την χώρα προέλευσής τους, άδεια ασκή­σεως επαγγέλματος στη χώρα τους και να έχουν ήδη επιτύχει επαρκή αναδόμηση του χαρα­κτήρα τους μέσω οργονοθερα­πείας. Η εκπαίδευση θα γίνει από τους ψυχίατρους και οργο­νοθεραπευτές Ρίτσαρντ Σουόρ­τσμαν (ΗΠΑ) και Νάσο Τεόπουλο (Ελλάδα). Το εκπαιδευτικό πρό­γραμμα περιλαμβάνει:

Α. Το εισαγωγικό σεμινάριο οργο­νομίας, το οποίο θα είναι κοινό με το αντίστοιχο σεμινάριο της Επιμόρφωσης του κοινού. Στόχος του σεμιναρίου είναι η βαθύτερη κατανόηση του έργου του ψυχία­τρου και φυσικού επιστήμονα Βίλ­χελμ Ράιχ. Στο σεμινάριο θα πα­ρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι παράγοντες που καθορίζουν τη διαμόρφωση του χαρακτήρα κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού και θα συζητηθούν οι μέθοδοι με τις οποίες η χαρακτη­ρανάλυση και η ψυχιατρική οργο­νοθεραπεία επεμβαίνουν για να αποκαταστήσουν τη φυσική λει­τουργικότητα του ανθρώπου. Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν επίσης τις θεωρίες του Ράιχ που εξηγούν επακριβώς την αιτία της οδύνης του ανθρώπου. Θα συζη­τηθούν και θα διερευνηθούν οι τρόποι υγιούς ανατροφής νηπί­ων και παιδιών που θα εξασφα­λίζουν τη φυσική ανάπτυξή τους ώστε να διαθέτουν κατά την ενή­λικη ζωή τους την απαραίτητη αυ­τοπεποίθηση για να απολαύσουν μια ικανοποιητική ζωή.

Β. Ένα εργαστηριακό σεμινάριο ορ­γονομικής μικροσκοπίας και βιοφυσικής. Προσφέρεται προ­αιρετικά σε όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν περισσότερο με τις ανακαλύψεις του Ράιχ και να αποκτήσουν εμπειρία επί των πειραματικών ερευνών του. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μόνο στην Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση του Εισαγωγικού Σεμιναρίου και θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

Γ. Το τριετές κλινικό σεμινάριο. Θα αρχίσει μετά την ολοκλήρωση του εισαγωγικού σεμιναρίου και θα γίνεται στην αγγλική γλώσσα από τους ψυχίατρους και οργοθεραπευτές Ρίτσαρντ Σουόρτσμαν (μέσω Skype) και Νάσο Τεόπουλο (δια ζώσης). Μετά τo πέρας του θα ακολουθήσουν προφορικές, γραπτές και κλινικές εξετάσεις.

Δ. Την παράλληλη προσωπική θεραπεία των εκπαιδευομένων, η αναδόμηση του χαρακτήρα των οποίων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ε. Την επίβλεψη των εκπαιδευομένων από τα μέλη της Εκπαιδευτικής Επιτροπής.

Τα ονόματα και οι πληροφορίες επικοινωνίας όσων θεραπευ­τών πιστοποιηθούν ως επαρκώς καταρτισμένοι να ασκούν τη μέ­θοδο θεραπείας του Ράιχ, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εκπαιδευτικής Επιτροπής (www.orgonetherapytraining.com).

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή δέχεται αιτήσεις για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Οργονομία. Θα ανακοινώσει την ημερο­μηνία έναρξης όταν συ­γκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων. Για περισσότερες πληροφο­ρίες και αίτηση συμμετοχής παρακαλώ στείλατε ηλε­κτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: seminar@wilhelmreich.gr